POIG
EFRR

Działanie 1.3.1

There are no translations available.

Informacje o projekcie

Postępowanie ofertowe nr 1

Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Protokół otwarcie ofert strzelarka
Informacja o wyborze oferenta - strzelarka

Postępowanie ofertowe nr 2

Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - wzór umowy

Pytania do postępowania na centrum obróbcze do obróbki przepustnic dużych średnic

POSTEPOWANIE OFERTOWE NR 2 AKTUALIZACJA z 11_09_2017
Załącznik nr 1 - formularz oferty aktualizacja z 11_09_2017
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu aktualizacja z 11_09_2017

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert 16_10_2017

Informacja o wyborze dostawcy
Informacja o wyborze oferenta - centrum obróbcze z narzędziami 09_11_2017


Postępowanie ofertowe nr 3
Załącznik nr 1 - formularz oferty
PROTOKÓŁ z otwarcia ofert 30_01_2018
Ogłoszenie o wyborze dostawcy

Postępowanie ofertowe nr 4
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
PROTOKÓŁ z otwarcia ofert 21_05_2018
Informacja o wyborze oferty wóz zalewczy 23_05_2018


Postępowanie ofertowe nr 5
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

W związku z zapytaniami co do treści umowy, kar umownych i warunków odstąpienia od umowy/ zatrzymania wadium, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 05 czerwca 2018 roku do godziny 12:00. W załączeniu przedłożony zostaje załącznik WZÓR UMOWY
WZÓR UMOWY

W związku z zastrzeżeniami co do treści umowy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 08 czerwca 2018 roku do godziny 12:00. W załączeniu przedłożony zostaje załącznik WZÓR UMOWY POPRAWA
WZÓR UMOWY POPRAWA

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert 08_06_2018

Informacja o wyborze oferenta 11_06_2018


Postępowanie ofertowe nr 6
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - STWIOR
Załącznik nr 4 - wzór umowy generalnego wykonawstwa
Projekt budowlany z przedmiarami


PROTOKÓŁ z otwarcia ofert 22_06_2018
PROTOKÓŁ z wyłonienia dostawcy


Postępowanie ofertowe nr 7
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - wzór umowy

PROTOKÓŁ z wyłonienia dostawcy kruszarki 07.08.2018


Postępowanie ofertowe nr 8
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - karta katalogowa
Załącznik nr 5 - budowa stanowiska

PYTANIA i WNIOSKI DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
POPRAWIONE ZAPYTANIE OFERTOWE
POPRAWIONY ZALACZNIK nr 2 OSWIADCZENIA

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert 23_11_2018
PROTOKÓŁ z wyboru dostawcy 23_11_2018


Postępowanie ofertowe nr 9
Załącznik nr 1 - wymagania techniczne dla stanowiska
Załącznik nr 2 - Formularz i oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - karta katalogowa

PYTANIA STANOWISKO TESTOWANIA 24_10_2018
PROTOKÓŁ OTWARCIE OFERT 20_11_2018
INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY 21_11_2018

Postępowanie ofertowe nr 10
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - wzór umowy dostawy
Załącznik nr 4 - rzut hali malarni
Załącznik nr 5 - umowa poufności

Protokół z otwarcia ofert 03_01_2019

Dnia 07.01.2019 r. w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.3.1. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania nr 10 o udzielenie zamówienia zgodnie z punktem 18 ustęp b tj. "Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na realizację zadania"

Postępowanie ofertowe nr 11
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - wzór umowy dostawy
Załącznik nr 4 - rzut hali malarni
Załącznik nr 5 - umowa poufności

 

Zmiana z dnia 06.02.2019 roku.

W związku z prośbami o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na poziom skomplikowania techniczno technologicznego inwestycji Beneficjent ustala nowy termin składania ofert na 15.02.2019 roku godzina 12:00. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej:
„Oferta – malarnia. Nie otwierać do 15.02.2019 r. godz. 12:00”

Złożenie oferty w terminie 08.02.2019 roku z opisem „Oferta – malarnia. Nie otwierać do 08.02.2019 r. godz. 12:00” stanowi spełnienie wymogów stawianych oferentom.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.02.2019 r. o godz. 12:30 w zakładzie Zamawiającego.
Wybór oferty przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 22.02.2019 r.
Pozostałe elementy dokumentacji pozostają bez zmian.


Zmiana z dnia 14.02.2019 roku

Beneficjent wydłuża termin składania ofert z 15.02.2019 roku na 20.02.2019 roku godzina 12:00. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta – malarnia. Nie otwierać do 20.02.2019 r. godz. 12:00”

Złożenie oferty w terminie 08.02.2019 roku z opisem „Oferta – malarnia. Nie otwierać do 08.02.2019 r. godz. 12:00” stanowi spełnienie wymogów stawianych oferentom.

Złożenie oferty w terminie 15.02.2019 roku z opisem „Oferta – malarnia. Nie otwierać do 15.02.2019 r. godz. 12:00” stanowi spełnienie wymogów stawianych oferentom.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.02.2019 r. o godz. 12:30 w zakładzie Zamawiającego Wybór oferty przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 28.02.2019 r.

Pozostałe elementy dokumentacji pozostają bez zmian.

 

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert 20_02_2019

PROTOKÓŁ z dnia 28_02_2019 - wydłużenie terminu oceny ofert

Protokół z dnia 06_03_2019 wyboru dostawcy


Postępowanie ofertowe nr 12
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - wzór umowy dostawy

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert 28_02_2019
PROTOKÓŁ z wyboru dostawcy 01_03_2019

Postępowanie ofertowe nr 13
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - wzór umowy dostawy

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert 06_05_2019
PROTOKÓŁ z wyboru dostawcy 07_05_2019

Postępowanie ofertowe nr 14
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - wzór umowy dostawy

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert 06_05_2019
PROTOKÓŁ z wyboru dostawcy 07_05_2019

 
Fabryka Armatur JAFAR SA
FABRYKA ARMATUR JAFAR SA
38-200 Jasło , ul.Kadyiego 12
38-207 Przysieki 87
woj. podkarpackie
EFRR